Naše technologie
ArteGIS Web
ArteGIS Web

ArteGIS Web je specializovaný framework určený pro rychlý a efektivní vývoj webových rozhraní. Obsahuje veškeré nástroje a komponenty využívané ve webových, grafických rozhraních všech produktů, jež firma ArteGIS nabízí svým uživatelům. Díky tomu je ArteGIS Web navržen tak, aby odpovídal jak vysokým nárokům našich zákazníků na komfort jednotlivých klientských aplikací, tak častým změnám ve specifikacích používaných standardů a zejména jejich implementací ve webových prohlížečích. Jelikož je většina klientských aplikací požadovaných našimi zákazníky realizována v prostředí WWW, je ArteGIS Web koncipován tak, aby umožňil sestavovat grafická rozhraní v minimálním čase. Toho je dosaženo širokou paletou komponent a jejich značnou flexibilitou. ArteGIS Web je možné rozšířit o balík ArteJAX umožňující pohodlné nasazení technologie AJAX při přípravě grafických rozhraní.


ArteJAX
ArteGIS Web

ArteJAX je extenzí frameworku ArteGIS Web, která rozšiřuje možnosti tohoto silného nástroje o přímou komunikaci se serverem prostřednitvím technologie AJAX. Při tvorbě aplikace umožňuje provazovat jednotlivé komponenty ArteGIS Web s rozhraním ArteGIS Server a jednotným způsobem tak řídí a zabezpečuje komunikaci klient/server. Našim vývojářům je tak při realizaci zákaznických aplikací poskytnuto pohodlí, které se zrcadlí v rychlosti jejich práce a v konečném důsledku pozitivně ovlivňuje cenu výsledného produktu. Dalším nesporným přínosem nasazení této technologie je desktopový charakter budovaných webových aplikací. Díky možnosti volání serveru bez nutnosti znovu načítat aplikaci (webovou stránku) se aplikace chovají, tak jako běžné desktopové řešení. Poskytují mnohem interaktivnější prostředí, pokročilé možnosti ovládání myší či využívání klavesových zkratek k přímé komunikaci s daty a funkcemi serveru. Tento moderní přístup k vývoji webových aplikací tak přináší našim zákazníkům rychlé a robustní desktopová řešení v prostředí Internetu.


ArteGIS Server
ArteGIS Web

ArteGIS Server je komplexní serverový GIS systém umožňující tvorbu aplikací a služeb pro koncové zákazníky. Serverová řešení jsou díky této technologii sestavována stavebnicovým způsobem dle definovaných požadavků. Pokročilé komponenty ArteGIS Server umožňují efektivně kombinovat zákazníkem vyžadované funkcionality, jako například:


 • generování mapových výstupů
 • správa prostorových dat
 • správa metadat
 • provádění analýz nad prostorovými daty
 • zajištění interoperability s ostatními systémy
 • správa uživatelských účtů, skupin a přístupových práv
 • georeferencování dokumentů
 • transformace souřadnicových systémů
 • konverze datových formátů

Generování mapových výstupů a vytváření mapových kompozic z prostorových dat libovolného formátu dle požadavků klientských aplikací včetně:

 • mapové okno
 • směrová růžice
 • legenda
 • měřítko
 • aktivní referenční mapka
 • copyright
 • aktivní či pasivní reklamní bannery či proužky v mapě
 • aktivní prvky mapy

Správa prostorových dat - veškerá prostorová data jsou uložena a spravována v prostorové databázi, která umožňuje výrazně rychlejší přístup k datům v porovnání se standardními metodami. ArteGIS server současně zajišťuje optimalizaci dat, díky čemuž je dosaženo výrazného zvýšení rychlosti dodávaných řešení.

Provádění analýz nad prostorovými daty - ArteGIS Server poskytuje sadu komponent umožňující připravit libovolnou prostorovou analýzu dle požadavků zákazníka. Jedná se o velmi silný nástroj, který umožňuje uživatelům připravovaných systémů řešit i velmi komplikované úlohy prostřednictvím webového prohlížeče. Jednotlivé algoritmizované analýzy je pak možné propojovat s komponentami ArteGIS Web a umožnit tak uživatelům aplikací například ovlivňovat z grafického rozhraní vybrané vstupní hodnoty analýzy, kontrolovat a případně modifikovat průběh jejího zpracování či zobrazovat výsledky v mapě či v podobě tabukových dat a grafů.

Zajištění interoperability s ostatními systémy - díky striktnímu dodržování standardů jak v oblasti klasických informačních systémů tak geoinformatiky zajišťuje ArteGIS Server úplnou interoperabilitu s ostatními systémy a nabízí tak ideální podmínky pro vytváření distribuovaných řešení v kombinaci s již provozovanými systémy.

Správa uživatelských kont, skupin a přístupových práv - ArteGIS Server umožňuje zřizovat v rámci budovaných systémů či aplikací neomezené množství uživatelských účtů, ty následně organizovat do skupin. Jednotlivým uživatelům i celým skupinám je pak možné přidělovat přístupová práva k různým částem systému, datovým sadám (až na úroveň jednotlivých atributů), aplikacím, nástrojům atd. Definovaným uživatelům pak ArteGIS Server umožňuje zpřístupnit a spravovat konta, definovat jejich kvóty či vkládat uživatelská data a dokumenty do systému.

Georeferencování dokumentů - ArteGIS Server umožňuje georeferencování dokumentů. Dokument je možné buď asociovat k již existujícímu geoprvku (bodu, linii, polygonu), či jejich množině nebo mu přiřadit prostorovou složku zadáním geoprvku nového. Nemusí samozřejmě vždy jít o klasický dokument, ale například prezentaci, fotku, hyperlinkový odkaz či zvukový či audiovizuální záznam.

Transformace souřadnicových systémů - komponenty ArteGIS server umožňují nejen pracovat s daty nejrůznějších souřadnicových systémů, ale zejména podporují transformace souřadnicových systémů jednotlivých datových vrstev.

ArteGIS Web Services
ArteGIS Web

ArteGIS Web Services - technologie využívající webových služeb. Webové služby představují systém navržený pro podporu přenosu informací mezi počítači různých platforem. Poskytují standardizovaný přístup ke spolupráci mezi různorodými programovými produkty fungujícími na nejrůznějších platformách. Přínos webových služeb spočívá zejména ve významné podpoře interoperability a možnosti strojově zpracovávat dokumenty popisující jednotlivé služby. Každá služba je takto popsána pomocí jazyka Web Services Description Language (WSDL). Jedná se o formát založený na značkovacím jazyce XML. Díky tomu přístupu je možné sestavovat automatizované postupy pracující nad existujícími službami. Jednotlivé služby poskytující jednoduché exaktní úlohy. Kombinací těchto úloh je možné konstruovat sofistikované informační systémy.


Tento produkt je určen organizacím, firmám či jednotlivým vývojářům, připravujícím svá vlastní řešení jakýmkoliv způsobem zasahující do oblasti geoinformatiky. Zde je totiž možné již v návrhu architektury počítat s pořízením konkrétní funkcionality ve formě webové služby realizované a případně spravované třetí stranou. Toto řešení přináší celou řadu výhod:

 • Představuje ideální technologii pro rozšiřování systému.
 • Umožňuje rozšíření o funkcionalitu, kterou není možné v udržitelných mezích realizovat vlastními silami.
 • Řešení je nezávislé na platformě – v případě přechodu na jinou platformu není třeba tuto část systému znovu implementovat.
 • Pořízená služba se stává distribuovanou částí vašeho systému. Její fungování je garantováno. Tato část systému disponuje vysokorychlostním připojením do sítě Internet.


© 2006-2017, ArteGIS CZ s.r.o.