Produkty a služby
Mapové aplikace v prostředí internetu

Nabízíme komplexní řešení GIS od analýzy a návrhu systému, řešení specifické funkčnosti, pořízení a zpracování dat, až po implementaci, školení, hostování a technickou podporu. Na straně koncového uživatele pak hraje důležitou roli mapová aplikace, fungující v prostředí Internetu či intranetu. Požadovanou funkčnost hotových aplikací je možné díky komponentnímu přístupu dále libovolně rozšiřovat. K běžným funkcím našich aplikací patří:

Webové aplikace
 • základní nástroje pro práci s mapou
 • měření délek, obvodů a ploch
 • zobrazení souřadnic ve vybraném souřadnicovém systému, nalezení místa dle souřadnic či volba kartografické projekce mapy
 • vyhledávání na základě prostorových a atributových dotazů
 • práce s mapovými vrstvami, včetně připojení vzdálených datových zdrojů (WMS, WFS, WCS)
 • export/import dat, tisk, multijazyčnost
 • výběr předpřipravených mapových kompozic a možnost vytvářet a sdílet vlastní kompozice
 • správa uživatelů, uživatelských skupin a jejich práv k funkcím a datům aplikace
 • možnost využívání funkcionality pomocí Webových služeb nebo naopak jejich vytváření a publikování
 • dodržování standardů OGC

Mezi volně dostupnou mapovou aplikaci patří MyGeodata Viewer and Analyst na portále MyGeodata, dostupná ZDE.

MyGeodata Viewer and Analyst

Tato aplikace Vám umožní zobrazit v mapě Vaše data z XLS souboru, kde hodnoty jsou vztaženy k určitým územním celkům – obcím, okresům, krajům, oblastem nebo státům. Tento vztah může být v datech uveden jako název příslušného územního celku, jeho kód nebo souřadnice výskytu daného jevu. Může se jednat například o obchodní data, různé statistiky a podobně. Data lze v aplikaci třídit a filtrovat dle datumu a dále dle až pěti libovolných kategorií. Vizualizace dat je provedena nad uživatelem ovladatelnou mapou v podobě kartogramu (intenzita jevu ve sledovaném území je vyhádřena barvou) pro realtivní hodnoty, nebo v podobě kartodiagramu (výsečový graf) pro kategorizované absolutní hodnoty.

Na portále MyGeodata je rovněž dostupná aplikace Geodata Converter, která je určena pro konverzi a transformaci geodat mezi různými způsoby uložení dat, formáty, souřadnicovými systémy, ale také jejich publikování v podobě mapových služeb.

Prostorové analýzy

Kromě běžných operací s prostorovými daty, jako je atributové či prostorové vyhledávání, překryvné operace, interpolace, generalizace, klasifikace dat na základě atributu nebo analýzy okolí či analýzy nad DMT, provádíme i pokročilé analýzy jako např.:

 • numerické modelování přírodních procesů a vizualizace v GIS, včetně voxel formátu
 • síťové úlohy - analýzy především nad síti pozemních komunikací, vodních toků nebo produktovodů
 • geomarketingové analýzy
 • statistické prostorové analýzy

Analýzy pak nacházejí uplatnění např. v logistice (optimalizace dopravních tras), marketingu (alokace zdrojů a kupní síly, spádové oblasti dle dopravní dostupnosti), hornictví (objemové výpočty, geologické řezy) nebo v přírodních vědách. Výpočet analýz je možné provazovat s mapovými aplikacemi, jejichž prostřednictvím pak uživatel může ovlivňovat vybrané vstupy, samotný průběh zpracování či zobrazovat jejich výsledky přímo v mapě.

Zpracování dat

Zpracování jak prostorových dat, tak údajů z nejrůznějších databází patří taktéž mezi silné stránky společnosti. Zde provádíme např.:

 • konverze mezi celou řadou jak rastrových, tak i vektorových formátů geografických dat, migrace dat
 • transformace do libovolných souřadnicových systémů
 • úprava rastrových dat, výřezy, mozaikování, klasifikace
 • georeferencování
 • geokódování
 • rasterizace vektorových dat a tvorba mapových podkladů
 • pořizování prostorových dat
Vývoj software na klíč

Zajišťujeme kompletní cyklus návrhu a vývoje aplikace od analýzy požadavků, návrhu SW, přes vývoj a testování až po předání a následnou údržbu. Preferujeme agilní přístup k vývoji SW a dle náročnosti projektu a představ zákazníka umíme dynamicky měnit způsoby kontroly vývoje. Zaměřujeme se na vývoj informačních systémů a aplikací na platformě a technologiích Windows.

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás.


© 2006-, ArteGIS CZ s.r.o.